88) S06E20 (Two Dozen and One Greyhounds)

88) S06E20 (Two Dozen and One Greyhounds)